Příklad dobré praxe

Příkladem dobré praxe v oblasti protipovodňových opatření je město Uherské Hradiště ve Zlínském kraji.

Město se setkalo se silnou povodní v roce 1997, kdy se velmi rozvodnila řeka Morava. Poslední povodňová situace se v Uherském Hradišti udála v červnu v roce 2010 při rozvodnění Moravy a Olšavy. Z důvodu vzniklého ohrožení vzniklého ohrožení a škod byl vyhlášen stav nebezpečí. Po několik dnů byl rovněž vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity.

Jarní povodně byly původně z hlediska celého Zlínského kraje srovnávány s katastrofálními povodněmi v červenci 1997 v povodí Odry a Moravy, jejich průběh ani dopady ale nebyly zdaleka tak extrémní. Což lze připisovat jak hydrometeorologickým podmínkám, tak uskutečněným protipovodňovým opatřením v oblasti legislativního zajištění, organizačního uspořádání a věcných opatření pro zvýšení úrovně povodňové ochrany po roce 1997.

Záplavami byly v červnu 2010 postiženy v katastru Uherského Hradiště pouze místní části Sady a Rybárna. Postižena byla také sousední obec Kunovice.

  • Situace v Uherském Hradišti nebyla kritická, díky neustálé komunikaci a informování veřejnosti.
  • Koryto řeky Moravy v Uherském Hradišti bylo od posledních povodní v 1997 dimenzováno na větší průtok. Koruna hrází byla vyrovnána a hráze byly rovně zpevněny a rozšířeny.
  • Díky dobré informovanosti byly včasně preventivně zapojeny jednotky integrovaného záchranného systému i městské policie.
  • Do záplavových oblastí byly preventivně rozváženy plněné protipovodňové pytle.
  • Také byly zřízeny telefonní linky pro informování občanů
  • Během celé situace neustále zasedal krizový štáb města, který poskytoval další informace.
  • Město Uherské hradiště má spolu s technickými protipovodňovými opatřeními k dispozici digitální povodňový plán. Dále město rozsáhle informuje o případné povodňové situaci na svých webových stránkách, kde v takovém případě i několikrát denně podává aktuální informace.
  • Webová stránka obsahuje přehledné informace pro obyvatele jak se v případných situacích ohrožení chovat.

Nová protipovodňová opatření

Od povodňové situace v roce 1997 byly na území města a v okolí realizovány rozsáhlé stavební práce, které navýšily řek. Také se realizovaly stavby nových protipovodňových ochranných hrází i poldrů. Navýšily se i stávající hráze a vylepšily další aspekty ochrany.

V současnosti se město ve spolupráci s okolními obcemi aktivně podílí na realizaci další sérii protipovodňových opatření, které by měly být dokončeny do roku 2014. Především se jedná o vybudování dalších ochranných hrází při březích řeky Moravy a také o vybudování hradícího objektu s pohyblivým hradícím zařízením. Výsledný protipovodňový projekt vzešel z mnoha probíraných možností a návrhů.

Vybraná budoucí protipovodňová ochrana města není pouze jen neúčinnější možností ale také i nejreálnější co se týče zásahů do krajiny, financí, majetkoprávních vztahů a technických možností.

Stavba protipovodňových opatření je rozčleněna na tři etapy. Výše plánovaného rozpočtu činí přibližně 200 mil. Kč. Během první etapy budou upraveny hráze v samotném Uherském Hradišti a ve Starém Městě ve smyslu navýšení ochranných hrází. V druhé etapě budou vybudovány ochranné hráze v inundačním území pod Uherským Hradištěm a v poslední etapě stavby budou upraveny pravobřežní hráze nad Březnicí po Kudlovický potok.

Celkově bude navýšeno nebo dobudováno přibližně 4,5 kilometrů ochranných hrází, na některých místech i zdí. Tato ochranná opatření budou navýšena o 30 až 60 cm. Většina navyšovaných objektů jsou sypané, zatravněné hráze, jejichž maximální výška v některých místech bude dosahovat 3,5 metru.

Těmito protipovodňovými opatřeními se dosáhne zvýšením průtočnosti ohrazovaného koryta z dnešního konstrukčního řešení pro dvacetiletou vodu s průtokem 650 m3 za s. na stoletou vodu s průtokem v řece Moravě ve výši 818 m3 za sekundu.

Takto bude ochráněno nejen samotné Uherské Hradiště, Staré město ale i několik malých sousedních obcí.

mapaUH-(1).pngŘešená protipovodňová opatření v Uherském Hradišti – dostupná v pdf http://www.pmo.cz/download/sit-10000.pdf
Nacházíte se: Protipovodňová ochrana a povodně > Příklad dobré praxe