Informační systémy

Povodí Moravy

Webový portál povodí Moravy zasvěcený závodu Horní Moravy, Střední Moravy a Dyje zjišťuje a hodnotí stav povrchových a podzemních vod ve své územně vymezené působnosti a vykonává činnosti s tím spojené.

Povodí Moravy nabízí množství aktuálních informací z jednotlivých oblastí na území svého povodí. Jsou jimi například oblast rybářství, kvalita vody, geodetická činnost a další. Ve všech oblastech rovněž nabízí jako podnikatelský subjekt zpracování informací. Portál také obsahuje užitečné informace o vodních dílech, významných řekách nebo třeba i zpravodaj o vodě.

Na webových stránkách jsou přehledně zobrazeny aktuální povodňové a srážkové situace na tocích i nádržích. Rovněž se zde nachází povodňové a zimní zpravodajství, které aktuálně informuje o případném nebezpečném dění na tocích v povodí. Kromě aktuálních údajů je zde možno nálezt i údaje dlouhodobějšího charakteru.

Portál také aktuálně informuje o veškerém dění na tocích v povodí, ať už se jedná o čištění, rekonstrukci nádrží nebo o pořádané vodácké akce.
http://www.pmo.cz

Povodí Odry

Jedná se o webový portál státního podniku Povodí Odry. Podnik zjišťuje, vyhodnocuje a informuje v první řadě o stavu povrchových a podzemních vod na svém územně vymezeném prostoru. Dále vykonává však i další činnosti.

Povodí Odry nabízí množství aktuálních informací z jednotlivých oblastí na území svého povodí. Jsou jimi například oblast, kvalita vody, geodetická činnost a další. Ve všech oblastech rovněž nabízí jako podnikatelský subjekt zpracování informací. Portál také obsahuje užitečné informace o vodních dílech, významných řekách apod. Také vydává podnikový časopis o aktuálním dění.

Na webových stránkách jsou přehledně zobrazeny aktuální povodňové a srážkové situace na tocích i nádržích. Rovněž se zde nachází povodňové a zimní zpravodajství, které aktuálně informuje o případném nebezpečném dění na tocích v povodí. Kromě aktuálních údajů je zde možno nálezt i údaje dlouhodobějšího charakteru ve výročních zprávách nebo ve vodohospodářských bilancích.

Portál také aktuálně informuje o veškerém dění na tocích v povodí, ať už se jedná o čištění, rekonstrukci nádrží nebo o pořádané vodácké akce. Nečiní tak pouze za pomocí psaných článků ale i v podobě vlastního televizního portálu.
http://www.pod.cz

Český hydrometeorologický ústav

Portál Českého Hydrometeorologického ústavu je zdrojem informací především v oblasti počasí, ovzduší a hydrologie. Poskytuje nejen aktuální a historické informace v každé z oblastí (počasí, hydrologie, ovzduší), tedy stavy hladin, průtoků na řekách nebo třeba výši úhrnu srážek v celé České republice. Lze zde rovněž nalézt odpovědi v jednotlivých oblastech jak v krátkém tak i dlouhodobém horizontu.

Situace a předpovědi vysvětluje i zobrazuje na celé škále meteorologických i jiných modelů, map snímků z družice a dalších.

Webová stránka také průběžně informuje o probíhajících akcích v oblasti hydrologie a meteorologie.
http://www.chmi.cz

Informační systém VODA České republiky

ISVS - VODA je meziresortní projekt, jehož hlavním cílem je jednotná prezentace informací z oblasti vod v gesci všech ústředních vodoprávních úřadů ČR a poskytnutí odborné i laické veřejnosti dostatek věrohodných a relevantních informací o vodách pro rozhodování, vzdělávání a obecnou informovanost.

Portál obsahuje mapy s aktuálními hladinovými, průtokovými situacemi na tocích, dále obsahuje v přívěťivém uživatelském mapovém prostředí odkazy na další jednotlivé webové portály obsahující informace ať už v oblasti záplavových map, ochranných pásem tak i třeba v jakosti vody.
http://voda.gov.cz/portal/

Hydroekologický informační systém výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka

Hydroekologický informační systém přispívá ke zvýšení pohotovosti, kvality a objektivnosti při poskytování informací pro rozhodování kompetentních orgánů všech úrovní a umožňuje kvalifikované informování veřejnosti o stavu životního prostředí se zaměřením na vodu, jako jeho základní složku.

HEIS VÚV představuje především rozsáhlý komplementovány soubor map a dat, který přehledně zobrazuje požadované informace v různých oblastech spojených s hydrologií a vodním hospodářstvím v České republice. http://heis.vuv.cz/

Povodňový informační systém POVIS

Povodňový informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední radě zajistit jednotné formáty předávaných informací.
http://www.povis.cz/

Elektronický digitální povodňový portál

EDPP je především souhrnem geografických údajů v podobě map a aktuálních dat vztahujících se ke srážkám a charakteristikám toků v České republice. Rovněž obsahuje databázi digitálních povodňových plánů z celé České republiky. Mimo jiné obsahuje zajímavé hydrologické informace v podobě aktuálních článků či videí.
http://www.edpp.cz/

Slovenský hydrometeorologický ústav

SHMÚ monitoruje kvantitativně a kvalitativně parametry stavu ovzduší a vod zejména na území Slovenské republiky, shromažďuje, ověřuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informace o stavu a režimu ovzduší a vod, popisuje děje v atmosféře a hydrosféře.

Portál Slovenského hydrometeorologického ústavu poskytuje laické i odborné veřejnosti velké množství informací a údajů z oblastí hydrologie, počasí nebo i klimatologie. K tomu využívá přehledný systém informování za pomocí map, digitálních modelů, satelitních snímků v různých oblastech meteorologie.

Z hlediska hydrologie a povodní, informuje především o aktuálních stav vodní hladiny na jednotlivých tocích, o jejich průtocích a také o úhrnu srážek na Slovensku. Webová stránka také obsahuje dlouhodobé i krátkodobé předpovědní modely počasí tak i hydrologie.

Slovenský hydrometeorologický ústav zde také informuje o možných povodňových i dalších nebezpečích. Archiv SHMÚ obsahuje množství historických dat a dokumentů jak z oblasti hydrometeorologie tak i například legislativy.
http://www.shmu.sk

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Webová stránka obsahuje základní informační údaje o vodohospodářském dění ve Slovenské republice. Lze zde najít základní informace o řešení povodňových situací, koncepční dokumenty a povodňové zprávy. Portál je dále rozdělen do jednotlivých odštěpných závodů v povodích, kde je možno nalézt konkretizované informace.

Důležitou součástí portálu je webová stránka obsahující data k aktuálním průtokům a stavům hladiny na významných slovenských tocích.
http://www.svp.sk
http://www.povodia.sk/

Nacházíte se: Informační systémy