Digitální povodňový plán

Povodňový plán

Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí.

Každý z povodňových plánů se skládá z několika základních částí. Jsou jimi věcná, organizační a grafická část.

  • Věcná část – zahrnuje údaje potřebné pro zajištění nemovitostí, obce nebo jiného územního celku.
  • Organizační část – obsahuje jmenné seznamy, způsob spojení a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi.
  • Grafická část – obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy, hlásné profily a informační místa.

Klasickým, obyčejným povodňovým plánům jsou podobné i tištěné verze digitálních povodňových plánů. Tyto povodňové plány jsou tvořeny se stejnou obsahovou strukturou.

Vzorový povodňový plán:ukazkovy-povodnovy-plan.pdf

Digitální povodňový plán

Současným trendem v protipovodňové ochraně je vypracovávání tzv. Digitálních povodňových plánů (dPP). Digitální povodňový plán má oproti klasickému povodňovému plánu celou řadu výhod, neboť každý takový plán obsahuje v přehledné formě značné množství informací geografického charakteru, které mají přímou vazbu na Geografický informační Systém.

Digitální povodňový plán (dále dPP) je programem, jehož úkolem je soustředit na jednom místě veškeré dostupné informace související s povodňovým plánem a ochranou před povodněmi. Obsahem dPP jsou veškeré součásti klasického povodňového plánu. Tyto informace jsou dále obohaceny o další data a údaje. Dále má za úkol propojit všechny textové, databázové a mapové informace mezi sebou přímou vazbou a tyto informace nabídnout co nejjednodušší formou koncovému uživateli. Uživatel přistupuje k informacím v podobě HTML stránek prostřednictvím běžných internetových prohlížečů. Při práci s programem se poměrně snadno pohybuje mezi textovou a mapovou částí, může se v mapě dotazovat na jednotlivé objekty a naopak z textu vyhledávat objekty na mapě. Po mapě se uživatel může pohybovat jednoduchými nástroji, zoomovat, posouvat, dotazovat se kurzorem na jednotlivé objekty či na vybrané skupiny objektů.

Digitální povodňový plán je užitečný z následujících hledisek:

  • průběhu povodně umožní dPP přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy;
  • informačně propojuje všechny úrovně povodňové komise - Kraje, ORP, obce, zároveň představuje určitou úroveň informačního propojení povodňové komise a složek IZS
  • vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře kontrolovatelné;
  • snadnější distribuce informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc apod.;
  • v období po povodni nabízí dPP srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné sledování jejich odstraňování.

Příkladným povodňovým plánem je povodňový plán Uherského Hradiště: http://www.edpp.cz/dpp/uherske-hradiste/

Digitální povodňový plán v České republice

V roce 2005 byl do aplikace dPP převeden povodňový plán ČR. Tímto krokem se zastřešil tok informací a jednotlivé aplikace si mohou předávat informace od celostátní úrovně povodňového plánu ČR až po povodňové plány obcí. V současnosti využívají digitální povodňový plán veškeré kraje ČR a takřka všechny obce s rozšířenou působností.

V posledních letech však přibývá i obcí posledního stupně, které si nechávají nově digitálně zpracovat, či jen převést svůj povodňový plán do digitální formy, zejména díky relativně nízkým nákladů na pořízení a možnosti spolufinancování pořízení z fondů EU.

 

Digitalni-povodnovy-plan.png
hierarchická návaznost dPP

 

Při vypracovávání povodňových plánů menších celků je však důležité, aby byly v souladu s povodňovým plánem vyššího administrativního stupně.

Veřejně přístupný povodňový plán v neveřejné distribuci pro kraje, ORP a obce obsahuje:

Mapový server pro práci s dPP na lokálním počítači umožňující provoz dPP na Internetu, Intranetu, nebo lokálním počítači to přímo z CD/DVD bez nutnosti instalace.
Obecný mapový projekt dPP ČR naplněný základními daty 
mapové podklady (rastrové mapy 1:1000000 až 1:10000, ortofotomapa)
vodní toky a rozvodnice
vodní díla I. až III. Kategorie
srážkoměry
záplavové čáry a aktivní zóny
mapa postupových dob 
místa ledových jevů
kontakty povodňových komisí (přístup chráněn heslem)
kontakty důležitých organizací
další datové vrstvy


Povodňový plán ČR je distribuován

Členům Ústřední povodňové komise
Členům Pracovního štábu Ústřední povodňové komise 
Předsedům krajských povodňových komisí
Českému hydrometeorologickému ústavu – předpovědní hlásné službě 
Státním podnikům Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Moravy a Povodí Odry
Na vědomí též Úřadu vlády ČR


Digitální povodňový plán české republiky je dostupný z http://www.dppcr.cz/

Nacházíte se: Digitální povodňový plán