Operační program životního prostředí 2014 - 2020

OPŽP – voda 2014-2020

•      výstavba kanalizace
•      podporovány budou systémy oddílné kanalizace, výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech
•      nezpůsobilé jsou výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků kanalizací,  výdaje na výstavbu kanalizačních přípojek, výdaje na rekonstrukci kanalizace
•      výdaje min. 4 mil. bez DPH, 85 % dotace
•      výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
•      projekty řešící rekonstrukci ČOV jsou přijatelné pouze v souvislosti s intenzifikací nebo změnou kapacity ČOV při současném zvýšení účinnosti ČOV
•      výdaje min. 1 mil. bez DPH
•      eutrofizace vod - zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží
•      výdaje min. 0,5 mil. bez DPH
•      výstavba a modernizace úpraven vody
•      výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
•      náklady na výstavbu a rekonstrukci úpraven vod z důvodu zlepšení kvality nebo množství pitné vody
•      výdaje min. 3 mil. bez DPH
•      Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv
•      Zlepšení přirozených rozlivů
•      realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách
•      (snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny)
•      dotace 85 %
•      min. výdaje 200 tis. bez DPH
•      Obnovení, výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně
•      výstavba suchých nádrží (poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
•      dotace 85 %
•      min. výdaje 200 tis. bez DPH
•      Analýza odtokových poměrů
•      zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení, studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem
•      dotace 70 %
Nacházíte se: Aktuální dění > Operační program životního prostředí 2014 - 2020